Deriv Açyk hasap - Deriv Turkmenistan - Deriv Türkmenistan

Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly


Söwda hasaby nädip açmaly


Deriwde hasap açmak prosesi ýönekeý.
  1. Web sahypasyna giriň Deriv ýa-da basyň şu ýere döretmek üçin .
  2. quot; Mugt deno hasaby dörediň quot; düwmesine basyň ýa-da sosial ulgam arkaly hasaba alyň. hasaba alyş sahypasy .
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Enter your Email, check the checkbox and click the "Create demo account" button
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
An email confirmation link will be sent to your email address. Click the "Verify my email" button to confirm
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
You will be shown a new screen to create new demo account, enter your country, password for your account and click "Start trading"
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Congratulations! Your registration for Demo Account is finished!Now you have 10,000 USD for Trading with Demo Account.
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Let’s go through the second option, If you want to trade with Real Account, click "Add" as below
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Firstly Choose your Currency, click "Next"
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Enter you Personal Details, click "Next"
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Enter your Address Details and click "Next"
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Read the Term of Use of Derv, check the checkbox and click "Add account" button
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Your Registration for Real Acocunt is finished
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
How to Deposit Money in Deriv

How to Open with Facebook account

Also, you have an option to open your account through web by Facebook and you can do that in just few simple steps:

1. Click on Facebook button at the registration page
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
2. Facebook login window will be opened, where you will need to enter your email address or phone number that you used to register in Facebook

3. Enter the password from your Facebook account

4. Click on “Log In”
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Once you’ve clicked on the “Log in” button, Deriv is requesting access to: Your name and profile picture and email address. Click Continue...
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
After That You will be automatically redirected to the Deriv platform.


How to Open with Google account

1. Google hasaby bilen ýazylmak üçin sahypadaky degişli düwmä basyň.
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
2. Açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň.

Apple ID bilen nädip açmaly

1. Apple ID bilen ýazylmak üçin sahypadaky degişli düwmä basyň.
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
2. Açylýan täze penjirede Apple ID-i giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
3. Soňra Apple ID-iň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Deriv-de söwda hasaby nädip açmaly
Ondan soň, hyzmatdan Apple ID-ä iberilen görkezmelere eýeriň.


Hasap soraglary


Näme üçin hasap açyp bilemok?

Toparymyzyň tejribesine laýyklykda, müşderileriň hasaba alynmagy üçin aşakdaky ölçegleri kesgitledik:

Müşderiler azyndan 18 ýaşynda bolmaly.
Müşderiler Kanadada, Gonkongda, Ysraýylda, Jerside, Malaýziýada, Maltada, Paragwaýda, BAE-de, ABŞ-da ýa-da Maliýe Hereket Iş topary (FATF) tarapyndan strategiki kemçilikler bar diýlip kesgitlenen çäklendirilen ýurtda ýaşap bilmezler.

Şahsy maglumatlarymy nädip üýtgedip bilerin?

Hasabyňyz tassyklanmadyk bolsa, Sazlamalar Şahsy maglumatlaryna girip, adyňyzy, doglan senäňizi ýa-da raýatlygyňyzy üýtgedip bilersiňiz.

Hasap doly tassyklanan bolsa, islenýän üýtgeşmeleri talap edip bilet iberip bilersiňiz. Şahsyýetiňizi we salgyňyzy tassyklaň.

Hasaplarymyň walýutasyny nädip üýtgedip bilerin?

Goýum goýanyňyzdan ýa-da DMT5 hasaby döredeniňizden soň, diňe Müşderi goldawyna ýüz tutup puluňyzy üýtgedip bilersiňiz.
Thank you for rating.