Gysgaça mazmun

Baş edara Malaýziýa, Malta, Paragwaý,
Birleşen Arap Emirlikleri
Tapyldy 2020
Düzgünleşdirijiler MFSA, VFSC, LFSA, BFSC
Platformalar MT5, DTrader, DBot, SmartTrader
Gurallar 100+ aktiwler (forex, harytlar, paýnamalar we sintetiki görkezijiler)
Çykdajylar Pes
Demo hasaby Elýeterli
Iň pes goýum 5 $
Maks Leverage 1: 1000
Söwda boýunça komissiýa Hawa
Goýum, yzyna almak opsiýalary Karz / debet kartlary, bank simleri, elektron gapjyklar, kriptografikalar
Bilim Goldaw ýok
Müşderi hyzmady Söwda 24/7, dynç günleri hem


Giriş

Deriv, bu pudakdaky iň köne ikilik dellalynyň biri - Binary.com-yň arkasynda durýan topar tarapyndan 2020-nji ýylda başlanan täze ikilik opsiýalary dellalydyr. (20 ýyl töweregi tejribesi bolan kompaniýa). Birnäçe ýurisdiksiýada düzgünleşdirilýän dellal hökmünde Deriv kanuny statusy we arkasynda durýan kompaniýalar barada gaty öňde durýar.

Deriv.com, forex opsiýalary, CFD ýaýramagy we ikilik opsiýalary ýaly dürli maliýe önümleriniň söwdasyny hödürleýär. MT5 söwda platformasynyň birleşmegi sebäpli platformanyň çeýeligi we ulanyjy tejribesi ýokarlanýar. MT5-iň aýry-aýry söwdagärlere belli bir söwda isleglerine görä platformany düzmäge mümkinçilik berýändigi hiç kim üçin syr däl. Ulanyjylar birnäçe söwda penjiresine girip, çeýe parametrlere laýyklykda söwda çyzgylaryny we meýdanlaryny gurup bilerler.

Deriv iň soňky MT5 söwda platformasy bilen bir hatarda, DTrader atly web esasly söwda platformasyny, DBot atly awtomatlaşdyrylan söwda ulgamyny we ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin içerki gural SmartTrader-i hödürleýär.

Deriv.com söwdagärleriň iki görnüşi, söwdalaryny tehniki derňew esasynda esaslandyrmagy makul bilýänler we söwdalary üçin awtomatiki söwda robotlaryny ulanmak isleýänler üçin amatly bolup biler.

Ikitaraplaýyn söwda söwda web sahypalary bilen tanyş bolsaňyz, habarly we gowy hasaplanan söwdany amala aşyrmak üçin hödürlenýän gurallaryň çuňlugy we görnüşleri bilen sizi geň galdyrar. Deriv, umumy ikilik dellalyňyzyň üstünde we egninde dur.

Unionewropa Bileleşiginiň söwdagärleri üçin maliýe önümleri Maltada hasaba alnan we Maltanyň Maliýe Hyzmatlary Guramasy tarapyndan 3-nji kategoriýa maýa goýum hyzmatlaryny üpjün ediji hökmünde düzgünleşdirilýän Binary Investments (Europeewropa) Ltd tarapyndan hödürlenýär. EUB söwdagärlerine diňe CFD we amatly ýer Forex önümleri teklip edilýär, ikilik opsiýalary countriesB ýurtlarynda kanuny däl.

Unionewropa Bileleşiginiň daşyndaky ikilik opsiýalary Sent Winsentde we Grenadinlerde ýerleşýän Binary (SVG) LLC, şeýle hem Wanuatu-da ýerleşýän Binary (V) Ltd (Wanuatu Maliýe Hyzmatlary Geňeşi tarapyndan düzgünleşdirilýär), Binary (BVI) Ltd arkaly hödürlenýär. Iňlis Wirgin adalarynda ýerleşýär (Iňlis Wirgin adalarynyň maliýe hyzmatlary komissiýasy tarapyndan düzgünleşdirilýär) we Malaýziýanyň Labuan şäherinde ýerleşýän we Labuan maliýe hyzmatlary gullugy tarapyndan düzgünleşdirilýän Binary (FX) Ltd arkaly.

Deriv ABŞ, Kanada we Gonkong söwdagärlerini ýa-da 18 ýaşdan kiçi adamlary kabul etmeýär.
Deriv synDeriv howpsuzmy ýa-da kezzapmy?

Deriv.com birnäçe ýurisdiksiýada düzgünleşdirilýän ygtybarly dellal. Talaplaryny barlap, hakykatdygyny tassyklandan soň, bu dellalyň birnäçe sebitde ygtyýarlandyrylandygyny aýdyp bileris.

Düzgünleşdirilýär:

Deriv syn
Mundan başga-da, müşderiler negatiw balans goragyndan peýdalanyp bilerler, şonuň üçin söwdagärler hiç haçan hasabynda goýlan serişdelerden köp zady ýitirmeýärler. Balansy size nola deňleşdirerler. Üns beriň, maliýe hyzmatlarynyň öwezini dolmak shemalarynda göz öňünde tutulan mukdar düzgünleşdiriji we ýurisdiksiýa arasynda üýtgeýär.


Siz nähili goralýarsyňyz?

Deriv puluňyzy telekeçilik bähbitleri üçin ulanmaýar we size puluňyzy islän wagtyňyz alyp bilersiňiz. Moneyhli puluňyz bölünip, ygtybarly we ygtyýarly maliýe guramalarynda saklanýar. Şeýlelik bilen, Deriwiň tölege ukypsyz bolmagy ähtimal, ähli puluňyz size gaýtarylar, sebäbi hiç haçan olaryňky bilen birleşdirilmeýär.Hasaplar

Deriviň üç sany janly hasap görnüşi bar. Her hasap, ikilikden CFD-e çenli dürli söwdany hödürleýär.
 • Maliýe hasaby (Standard)
 • Maliýe STP hasaby
 • Sintetiki hasap

Maliýe hasaby t (Standard) täze we tejribeli söwdagärlere haryt, kriptografik walýuta, esasy (standart we mikro- köp) we ýokary güýji bolan ownuk walýuta jübütleri. Bu hasap bilen söwdagärler ýokary derejä eýe bolup, iň ýokary çeýeligi üçin üýtgeýän ýaýlymlara eýe.

Maliýe STP hasaby size uly, kiçi we ekzotik walýuta jübütlerini giň ýaýran we has ýokary söwda mukdary bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär. Söwdagärleriň söwdasy göni bazara geçýän 100% Kitap hasaby. Bu, söwdagärlere forex likwidligini üpjün edijilere göni girmäge mümkinçilik berýär.

Sintetiki hasap günde 24 sagat we hepdede 7 gün söwda etmek üçin elýeterlidir. Bu hasap garaşsyz üçünji tarap tarapyndan adalatlylyk üçin barlanýar we söwdagärlere sintetiki görkezijiler boýunça tapawut (CFD) şertnamalaryny söwda etmäge mümkinçilik berýär.

Hasap görnüşi: Sintetiki Maliýe Maliýe STP
DÖWRÜ: 1: 1000 çenli 1: 1000 çenli 1: 1000 çenli
MARGIN ÇAGYRMAK: 100% 150% 150%
DÖWRÜNI DURMAK: 50% 75% 75%
ASSETS: 10+ 50+ 50+
Iň az goýum - 5 $ -
Iň pes pozisiýa - 0.01 lot -
Aýra - Bellenen -

Demo hasaby

Demo hasaplary, söwda platformalarymyzyň gurallary we aýratynlyklary bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Simulirlenen söwdada üstünlik ýa-da şowsuzlyk, geljekde boljak söwdany saýlap boljak janly söwda bilen baglanyşykly bolup biljek netijelere hiç hili baglanyşygy ýok. girmek üçin. Demo hasaby diňe e-poçtaňyzy talap edýär we derrew demo hasabyna ugrukdyrylar. Bu demo hasabynda 10,000 $ wirtual fond bar.


Deriwde Demo hasaby nädip açmaly


Deriv bilen hasap açmak gaty aňsat we çalt. Size zerur zat, işjeň we derrew hasaba alnyp bilýän işleýän e-poçta. Binary.com hasabyňyz bar bolsa, Deriv bilen girmek üçin Binary.com hasaby şahsyýet maglumatlaryňyzy hem ulanyp bilersiňiz.

Hasaba alyş görnüşini aşakdaky ýaly açmak üçin şu ýere basyň
Deriv syn
E-poçtaňyzy dolduranyňyzdan soň, clcik quot; demo hasaby dörediň quot;, aşakdaky ýaly habarnamany görkezer
Deriv syn
Indi barlamak we söwdany başlamak üçin e-poçtaňyza giriň

Deriv syn

Ulanyjy Deriv.com-a ýazylanda, DBot, DTrader ýa-da SmartTrader söwda platformalarynda söwda edip bilersiňiz. Bu Deriwde hödürlenýän adaty hasap görnüşi we söwda platformalarynyň elýeterliligi taýdan çeýe. Şonuň ýaly-da, MetaTrader 5 söwda platformasy bilen baglanyşykly hasaplaryň başga bir synpy bar. MT5 platformasynda söwda etmek isleýän söwdagärler, bar bolan üç hasap görnüşinden birini saýlap bilerler: 1) Sintetiki, 2) Maliýe ýa-da 3) Maliýe STP.
Deriwde göni hasap açmaly

Demo hasaby açmak boýunça ähli ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, basyň quot; Goýum quot; sag ýokarky konusda
Deriv syn
Quot; Hakyky hasabymy dörediň quot; düwmesi, Aşakdaky ýaly görnüşi görkezýär. maglumat. Soňra ulanyjylardan dellalyň programmany aşakda görkezilişi ýaly gaýtadan işlemezden ozal käbir şertlere razy bolmagy haýyş edilýär:
Deriv syn

Deriv syn

Demo hasabym näçe wagt dowam eder?
Demo hasabynyň möhleti gutarmaýar, bu ýapylmasa Deriv demo hasabyňyz şol ýerde galar diýmekdirÖnümler

Deriv, şeýle hem forex, bir stocka indeksleri, sintetiki indeksler we ähli meşhur harytlar ýaly 100-den gowrak söwda aktiwlerini hödürleýär.

Görnüşler we köpeldijiler Deriv.com sahypasynda elýeterlidir
 • Opsiýalar söwdasy, esasy aktiw satyn almazdan, bazar hereketlerini çaklamakdan töleg almaga mümkinçilik berýär. Sintetiki görkezijilere sanly wariantlary we seredişleri söwda ediň.
 • Köpeltmeler, maýa goýumlaryňyza zyýanly töwekgelçiligi çäklendirmek bilen bir hatarda söwda etmäge mümkinçilik berýär. Potensial girdejiňizi başlangyç maýa goýumyňyzdan has köp töwekgelçilik etmezden, islendik bazar hereketini birnäçe esse köpeldip bilersiňiz.

Aşakda söwda üçin elýeterli käbir bazarlaryň sanawy:
Forex 48 FX walýuta jübütleri, ulular, kämillik ýaşyna ýetmedikler we ekzotika AUD / JPY, AUD / USD, GBP / CHF, USD / NOK, AUD / SGD,
CHF / JPY we ş.m.
Sintetiki görkezijiler Ygtybarly tötänleýin generatoryň esasynda sintetiki indeksler hakyky bazar şertlerini köpeldýär we yzygiderli üýtgewsizligi üpjün edýän 24/7 elýeterlidir Üýtgewsizlik 10 (1s) indeks, Boom 1000 indeks, ädim indeksi, aralyk arakesme 100 indeks, aralyk arakesmesi 200 indeks we ş.m.
Bir Stocka görkezijileri ABŞ-nyň, Aziýanyň we Europeanewropanyň iň uly aksiýa indeksleri boýunça bahalaryň hereketleri barada pikir ediň Nemes indeksi, ABŞ indeksi, ABŞ tehnologiýa indeksi, Awstraliýa indeksi, Angliýa indeksi we ş.m.
Harytlar Altyn we kümüş ýaly gymmatly metallar, ýag ýaly energiýalar bar Altyn / USD, Palladim / USD, Kümüş / USD, Nebit / USD, Platina / USD we ş.m.

Näme-de bolsa, dürli guralyň dürli hyzmatlary hödürleýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Bu ýagdaýda strategiýaňyzyň saýlan guralyňyza laýyk gelýändigine göz ýetirmeli.

* Bar bolan emläkler barada jikme-jiklikler Deriv web sahypasyndan alyndy we gözden geçiriliş wagtynda dogry.
Söwda platformalary

Derivde has gowy söwda tejribesi üçin kompaniýa tarapyndan kämilleşdirilen 4 görnüşli söwda platformasy bar.

Derwiň söwda platformalary:

 • DTrader
 • DBot
 • DMT5
 • SmartTrader

Deriv.com bilen söwdanyň tolgundyryjy aýratynlyklaryndan biri, aýratyn isleglere we zerurlyklara laýyk gelýän söwda platformalarynyň birnäçesini ulanmagyň elýeterliligi we çeýeligi. Bu platformalar aşakda gysgaça ara alnyp maslahatlaşylýar.

DTrader

DTrader web-esasly söwda platformasy bolup, sanly, köpeltmek we forex, haryt, sintetiki indeksler we aksiýa indeksleriniň sanly, köpeltmek we yzyna seretmek opsiýalaryny öz içine alýan 50-den gowrak maliýe aktiwinde söwda etmäge mümkinçilik berýär. Bu ösen söwda platformasy, sanlar, ýokary / peselmeler we ýokary / peslikler ýaly üç dürli şertnamany hödürleýär. Bu platformanyň diagramma ukyby öňdebaryjy we gowy tehniki görkezijilere eýedir. Islegiňize görä düzüp bilersiňiz. Dowamlylyk opsiýasy 1 sekuntdan 365 güne / 1 ýyla çenli gaty çeýe.

Bu güýçli platforma, emma ulanyjy üçin amatly, iň az paýy $ 0.35, potensial töleg hem 200% -den geçýär.
Deriv syn

DTrader-de nädip söwda etmeli

 1. Aktiw saýlaň
 2. Diagramma gözegçilik ediň
 3. Söwda ediňDBot

DBot, sanly opsiýalarda söwda etmäge mümkinçilik berýän web esasly awtomatiki söwda ulgamy, Söwda pikirleriňizi kod ýazman awtomatlaşdyryň Söwdaçylar söwda botyny aýratyn isleglerine görä programma edip bilerler. Blok menýusynyň aşagynda söwdagärler söwda üçin islenýän bloklary saýlap bilerler.

Onda öňünden gurlan 3 strategiýa, botyňyzy çykarmak üçin 50-den gowrak aktiw bar we gurmak üçin nol bahasy ýok. Girdejiňizi köpeltmek we ýitgileri çäklendirmek üçin girdeji we bes etmek ýaly derňew gurallaryny, görkezijileri we akylly logikany ulanyň.

DBot ulanmak aňsat we örän amatly. Şeýle hem, botuňyzyň her bir söwdada ýerine ýetirilişi barada size habar berýän yzarlaýjy bar. Bu bildirişler Telegram arkaly iberilýär. Öz söwda robotyňyzy çalt we aňsat gurup bilersiňiz.
Deriv syn

Nädip gurmaly
DBot-dan söwda robotyny gurmak ?

5. Peýdany barlaň 4. Bot işlediň 3. Gaýtadan açmak şertlerini düzüň 2. Satyn almak şertlerini düzüň 1. Aktiwiňizi saýlaň

5 aňsat ädimde söwda robotyny guruň


Deriv syn

Deriv syn

Deriv syn

Deriv syn

Deriv synDMT5

DMT5 (MetaTrader 5 esasly) soňky ýyllarda iň söwda platformalarynyň biridir. MT5, iň ýokary güýji 1: 1000 bolan 70-den gowrak aktiwine eýe bolan üçünji tarap söwda platformasydyr. Iň köp oturylyşyk 30 we bu platformanyň diagramma ukyby ösen we hünärli

Deriv, innowasiýa söwda görnüşlerine aýratyn girip, platformamyzdaky täze we tejribeli söwdagärler üçin MT5 tejribesini has ýokary derejä çykarýar. DMT5-i ykjam ulanyp bilersiňiz SmartTrader “SmartTrader” platformasy Deriv.com tarapyndan içerde gurlup, ygtybarly ulanyjy tejribesi we söwda işini alyp barmak aňsatlygy sebäpli has amatly. “SmartTrader” sanly wariantlary söwda etmek üçin platforma bolup durýar. Munuň artykmaçlygy, söwdany açmak üçin has köp funksiýa we wariant almakdyr. Sargyt maskasy gönüden-göni siziň öňüňizde we iň gowy ýerine ýetiriş berýär. .
Deriv syn

Deriv syn
Deriv syn
SmartTrader-de nädip söwda etmeli

1. Haýsy aktiw ýa-da bazary söwda etmek isleýändigiňizi saýlaň.
Deriv syn
2. Söwda görnüşiňizi saýlaň
Deriv syn
3. Möhleti gutarýan wagty ýa-da dowamlylygyny saýlaň.
Deriv syn
4. ugruny we satyn alşyny çaklaň
Deriv syn


Haýsy söwda platformasy siziň üçin has gowudyr?

Tejribeli söwdagärleriň köpüsi, söwda platformasyndan hakykatdanam isleýän zatlarynyň ygtybarly we ulanmak aňsat, içgin we bir zatdygyny aýdýarlar. ýykylmaýar. Her platforma özboluşly we oňaýly taraplary hem bar, şonuň üçin forex hasabynda we platforma başlamazdan ozal isleýän zadyňyza düşünmek iň gowusydyr.Goýumlar we hasaplaşyklar

Deriv müşderilerine aşakdaky ýaly serişdeleri goýmakda we çykarmakda ulanmak üçin birnäçe töleg usulyny hödürleýär:

 • Karz / debet kartlary
 • Bank simleri
 • Elektron gapjyklar
 • Kriptokurluşlar.

Söwda töleg prosesi her bir söwdagär üçin gaty möhümdir. Söwda, paýnamalary we aktiwleri we ş.m. pullary öz içine alýar we aýlanýar, bu doly many berýär, Deriv müşderileriniň kynçylyk çekmejekdigine we töleglerini gaýtadan işlemekde köp mümkinçilikleriniň bardygyna göz ýetirdi. Töleg usullaryna bank simleri, kredit / debet kartlary, elektron gapjyklar we kriptografikalar girýär., elektron gapjyklar üçin 5 dollar. Şonuň ýaly-da, bank simini geçirmek üçin iň az goýum, belli bir usula baglylykda 5-500 dollar aralygynda bolup biler. Şeýle-de bolsa, cryptocurrencies töleg usuly üçin iň az goýum ýok.

Bank simini töleg usuly hökmünde ulanmak barada has giňişleýin maglumat:

USUL: BANK GEÇIRMEK PAYTRUST Kömek DRAGON FOENIX ZINGPAY aagondarha Nganluong
MIN. - MAX. DEPOSIT 500 - 100,000 25 - 10,000 5 - 10,000 10 - 10,000 10 - 10,000 50-4,500 10-4,000
MIN. - MAX. WITHDRAWAL 500 - 100,000 N / A 5 - 10,000 10 - 10,000 10 - 10,000 55-2,500 10-4,000
GÖRNÜŞLER USD EUR GBP AUD ABŞ dollary ABŞ dollary USD EUR GBP AUD USD EUR GBP AUD ABŞ dollary ABŞ dollary

Debet / kredit kartoçkalary üçin:

USUL: VISA MASTERCARD MAESTRO Diners Club International
MIN. - MAX. DEPOSIT 10 - 10,000 10 - 10,000 10 - 10,000 10 - 10,000
MIN. - MAX. WITHDRAWAL 10 - 10,000 10 - 10,000 10 - 10,000 10 - 10,000
GÖRNÜŞLER USD GBP EUR AUD USD GBP EUR AUD USD GBP EUR AUD USD GBP EUR AUD

Bellik: Deriv bilen Mastercard we Maestro çykarmak diňe Angliýanyň müşderileri üçin elýeterlidir.

Elektron gapjyklar üçin

USUL: FASAPAY IER GOWY PUL SKRILL NETELLER WEBMONEY QIWI PAYSAFEcard STICPAY
MIN. - MAX.

DEPOSIT

5 - 10,000 5 - 10,000 10 - 10,000 5 - 10,000 5 - 10,000 5 - 200 (ABŞ dollary)

5 - 150 (EUR)

5 - 1000 5 - 10,000
MIN. - MAX.

WITHDRAWAL

5 - 10,000 5 - 10,000 5 - 10,000 5 - 10,000 5 - 10,000 5 - 180 (ABŞ dollary)

5 - 150 (EUR)

5 - 750 5 - 10,000
GÖRNÜŞLER ABŞ dollary USD USD GBP EUR AUD USD GBP EUR AUD USD USD USD GBP EUR AUD GBP EUR

Kriptokurluşlar üçin:

USUL: BITCOIN ETHEREUM LITEKOIN TETHER
MIN. DEPOSIT Iň azyndan Iň azyndan Iň azyndan Iň azyndan
MIN. WITHDRAWAL 0.0028 0.024 0.12 25
GÖRNÜŞLER BTC ETH LTC UST

Bellik: kriptografik walýutalary ulanmak üçin iň pes mukdar iň soňky walýuta hümmetine baglylykda üýtgeýär we ýokarda görkezilen sanlar tegelek edildi.


Goýum / yzyna almak näçe wagt alýar?

Depozitleriňiz we goýumlaryňyz, adatça, bir iş gününiň dowamynda gaýtadan işlenýär, ýöne haýsy töleg kanalyny saýlandygyňyza bagly.

Töleg usuly: Bank simleri Karz / debet kartlary Elektron gapjyklar Kriptokurluşlar
Goýumlary gaýtadan işlemegiň wagty Derrew, 1 iş güni Derrew Derrew 3 sany blokirleme tassyklamasy
Yza çekmegiň wagty 1-3 iş güni 1 iş güni 1 iş güni 1 iş güni + 3 blokirleme tassyklamasy
Goýum / pul tölegi?

aboveokardaky ähli töleg usullary üçin tölegler haýsy töleg usulynyň saýlanandygyna baglydyr . Bankyňyz pul geçirmek hyzmaty üçin töleg talap edip biler.

Komissiýalar we ýygymlar

Deriv söwdagärleri üçin iň pes goýum os € / £ / $ 5. Şeýle-de bolsa, goýumyň mukdary haýsy töleg usulyny ulanjakdygyňyza bagly. Şeýle hem, Deriv hereketsizlik tölegini alýar, Hasabyňyzda 12 aý ýa-da has köp wagtlap hiç hili iş bolmadyk bolsa, hasabyňyz (lar) hereketsiz hasap ediler . Şeýle-de bolsa, müşderi öz-özünden aýrylsa (öz islegi ýa-da kompaniýanyň karary bilen) bu hereketsizlik tölegi ulanylmaýar.

 • Iň pes goýum € / £ / $ 5
 • FX CFD üçin 0,015% başlaýan söwda komissiýalary
 • 12 aýdan soň hereketsizlik tölegi (25 $ töleg)Bonuslar we mahabat

Bu Deriw gözden geçirilişinde hiç hili bonus ýa-da mahabat teklip etmediler. Emma wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler.
Müşderi hyzmady

Goldaw we hyzmatlar:

 • Professional müşderi goldawy
 • Amallar: dynç günleri 24 sagat / dynç günleri 8:00 - 5:00 PM (GMT +8)
 • Telefon: +44 1942 316229 .
 • E-poçta: [email protected].
 • Soraglar / Kömek merkezi

Söwda platformasy ýa-da söwdanyň özi bilen baglanyşykly has anyk soraglar we soraglar üçin müşderiler göni ýaýlym arkaly Deriviň goldaw işgärleri bilen habarlaşyp bilerler. Agent bilen gaty aňsat baglanyşdym, gaty çalt jogap berýärler.
Deriv syn

Soraglaryňyza jogap bermäge howlukmasaňyz, firmanyň goldaw işgärlerine [email protected] salgysyna hat ýazyp bilersiňiz.


Hünärmenlere garaşyp bilersiňiz Deriv bilen kömek etmäge taýyn müşderi goldaw agentleri. Telefon müşderi goldawy (halkara kömek stoly)

"Çeşme" goýmasynyň aşagynda Deriv.com-a we platforma tarapyndan hödürlenýän söwda hyzmatlaryna degişli ähli soraglary öz içine alýan "Nädip kömek edip bileris" sahypasyny taparsyňyz. Esasy maglumatlardan başlap, ýokary tehniki zatlara çenli ähli umumy soraglar bu ýerde ýeterlik jogap berilýär. Şonuň ýaly-da, “Kömek” sahypasyndan alyp boljak “Hasap” sahypasynda dürli umumy soraglara jogap bar.

Deriv synGözleg bilimi

Bu Deriw gözden geçirilişinde öz sahypalarynda hiç hili bilim çeşmesi hödürlemediler.Netije

Deriv, 20 ýyl bäri bar bolan ikilik söwda platformasynyň täze we rebrend görnüşi.

Deriv, adaty iş proseduralaryna eýerýän we gezelenç söwda platformasyny hödürleýän düzgünleşdirilen dellal. Web we ykjam söwda platformasy söwdagärlere bökdençsiz söwda tejribesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär. Platformalar ýönekeý, ulanyjy üçin amatly, ýöne bäsdeşlik edýär.

Söwda etmek we Forex, paýnamalar, harytlar we indeksleri öz içine alýan 100-den gowrak aktiw saýlamak mümkinçiligini hödürleýär. Mundan başga-da, ikili wariantlaryň köpüsini hödürleýär. Bu dellalyň güýji 1: 1000-e çenli sahydyr.

Bazar derňewi, tehniki goldaw, söwda gurallary we özboluşly bot meýdançasy bar. Islendik derejeli tejribä eýe bolan söwdagärler bazary giňeltmek üçin gaty ýaýran we pes töleglerden we aşa çalt platformadan peýdalanyp bilerler.

Deriv goldaw topary 24/7 - hatda dynç günleri hem elýeterlidir. Olar dostlukly we agente birikmek aňsat.

Aboveokarda berlen maglumatlara esaslanyp, Deriv.com-yň täze doglanlar we hünärmen söwdagärler üçin iň islenýän söwda platformasyna öwrülmegi üçin ähli zerur maddalaryň bardygyny aýdyp bileris.

Şeýle-de bolsa, Deriw hakda şahsy pikiriňizi bilmekden hoşal bolarys, aşakdaky teswirler meýdançasynda tejribäňizi paýlaşyp bilersiňiz ýa-da zerur bolsa goşmaça maglumat sorap bilersiňiz.

Thank you for rating.